1. ഇരുത്ത്

  1. നാ.
  2. ഇരുത്തം, ഇരുത്തൽ. ഉദാ: ചുറ്റുത്തരത്തിൽ കഴുക്കോലിൻറെ ഇരുത്ത്
 2. ഇരുത്ത, ഇരുത്തം

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പ്, സ്ഥിതി
  3. സ്ഥിരത, സ്വസ്ഥത, ഉറപ്പ്
  4. പാത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക