1. ഇരുന്നള്ളിപ്പ്

    1. നാ.
    2. രാജാക്കന്മാരുടെയും മറ്റും എഴുന്നള്ളിയിരുപ്പ് (ആ.ഭാ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക