1. ഇരുന്നൽക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. പുകയറ
    3. കൽക്കരി കുഴിച്ചെടുക്കുന്നവൻ, കൽക്കരിവ്യാപാരി
    4. കനൽക്കട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക