1. ഇരുപത്തഞ്ചുനോമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഇരുപത്തഞ്ചു ദിവസം മുമ്പു തുടങ്ങി ക്രിസ്തുമസ്ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന നോമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക