1. ഇരുപുറം

    1. നാ.
    2. രണ്ടുവശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക