1. ഇരുപ്പിടം

    1. നാ.
    2. ഇരിപ്പിടം, വാസസ്ഥാനം
    3. ആസനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക