1. ഇരുപ്പൂ, ഇരുപ്പൂവൽ

    1. നാ.
    2. ആണ്ടിൽ രണ്ടുതവണ നടത്തുന്ന നെൽക്കൃഷി, വിരിപ്പ് എന്നും പറയും. ഇരുപ്പൂനിലം = രണ്ടുതവണ കൃഷിയിറക്കുന്ന നിലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക