1. ഇരുമുടിച്ചുമട്

    1. നാ.
    2. ചുമലിൽ ഇരുവശത്തുമായി തൂക്കിയിടുന്ന ഭാണ്ഡക്കെട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക