1. ഇരുമുടിവാർപ്പൻ

    1. നാ.
    2. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം, ഒരുതരം വാർപ്പൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക