1. ഇരുമ്പറത്താൻ

    1. നാ.
    2. ഇലയ്ക്ക് അരമുള്ള ഒരു ചെറുവൃക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക