1. ഇരുമ്പുപെട്ടി

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുപലകകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക