1. ഇരുമൽ

    1. നാ.
    2. ചുമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക