1. ഇരുമ1

  1. നാ.
  2. രണ്ടെന്നുള്ളഭാവം, രണ്ടായിരിക്കൽ
  3. ശത്രുത്വം
 2. ഇരുമ2

  1. നാ.
  2. ഒരു കീഴ്ക്കണക്ക് (1/10)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക