1. ഇരുളാൻ, ഇറവുള്ളാളൻ, ഇറളൻ, എറിവെള്ളാടൻ, ഉള്ളാടൻ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം പുള്ള്, പ്രാപ്പിടിയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക