1. ഇരുളിച്ചെവി

    1. നാ.
    2. അശ്വഗന്ധി, അമുക്കൂരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക