1. ഇരുളൻ

  1. നാ.
  2. ഇരുളജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ
 2. ഇരുളാൻ, ഇറവുള്ളാളൻ, ഇറളൻ, എറിവെള്ളാടൻ, ഉള്ളാടൻ

  1. നാ.
  2. ഒരിനം പുള്ള്, പ്രാപ്പിടിയൻ
 3. ഈരാളൻ

  1. നാ.
  2. രണ്ട് ആളിൻറെ പൊക്കമുള്ളവൻ, ദീർഘകായൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക