1. ഇരുവഴിനാട്, ഇരുവൈനാട്

    1. നാ.
    2. ഒരു ചെറു രാജ്യം. തലശ്ശേരിക്കു തെക്കുകിഴക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക