1. ഇരുവാ

    1. നാ.
    2. രണ്ടുവശവും അടിച്ചുറപ്പിച്ച കയ്യാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക