1. ഇരുവി

    1. നാ.
    2. തിന മുതലായ ധാന്യങ്ങളുടെ കച്ചിത്തണ്ട്
    3. ഒരൗഷധം, വത്സനാഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക