1. ഇരുവിന

    1. നാ.
    2. പാപപുണ്യങ്ങൾ (ത. വിന = പ്രവൃത്തി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക