1. ഇരുവോം

    1. സ.നാ., ഉ. പു., ബ.വ.
    2. നാം ഇരുവർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക