1. ഇരുൾമയക്കം

    1. നാ.
    2. മൂടൽ, അൽപമായി ഇരുട്ടാകൽ, സന്ധ്യ, സന്ധ്യമയക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക