1. ഇരൽ

  1. നാ.
  2. ഒരിനം മത്സ്യം, മൊശി, മൊയ്യ്
 2. ഈയോലി, ഈരോലി

  1. നാ.
  2. ഈരുകൊല്ലിഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം
  3. ഈർകൊല്ലി
 3. ഈരല്

  1. നാ.
  2. കുടൽ
  3. കരൾ
 4. ഈറൽ

  1. നാ.
  2. മുളയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുതരം ചെടി. ഈറ, ഈറ്റ, വേയ്
 5. ഇരോലി, ഇയോലി

  1. നാ.
  2. തലയിലെ ഈരു ചീകിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം
  3. വെളുത്തപൂക്കൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ വൃക്ഷം
 6. ഈരോലി, ഈർകോലി

  1. നാ.
  2. ഒരു മരം
  3. ഈരുകൊല്ലി
 7. ഇരുൾ2

  1. നാ.
  2. ഇരുവുൾമരം
 8. ഈരുള്ളി

  1. നാ.
  2. ചെമന്ന ഉള്ളി
 9. ഇരുൾ1

  1. നാ.
  2. ഇരുട്ട്, പ്രകാശമില്ലായ്മ, കാണാൻ പാടില്ലായ്മ, തമസ്സ്
  3. (ആല). അജ്ഞത
 10. ഇരുളി

  1. നാ.
  2. കരിഞ്ജീരകം
  3. പന്നി
  4. വലിയ ചിലന്തി
  5. ഊറാവ് എന്ന മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക