1. ഇറക്കണ്ടം

    1. നാ.
    2. തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക