1. ഇറക്കാരാണ്മ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വിരുത്തി, സേവനത്തിനു കരമൊഴിവായി പതിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക