1. ഇറക്കിപ്പണയം

    1. നാ.
    2. നടപ്പുപണയം, ഉത്തമർണൻറെ കൈവശം വസ്തു വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പണയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക