1. ഇറച്ചി

    1. നാ.
    2. മാംസം
  2. ഇറിച്ചി

    1. നാ.
    2. മിന്ത്, ഒരിനം ക്ഷുദ്രകീടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക