1. ഇറണ്ടം

    1. നാ.
    2. ഇരണ്ടം, ഇലണ്ടം, ആനപ്പിണ്ടം
  2. ഇരണ്ടം, ഇറണ്ടം എരണ്ടം

    1. നാ.
    2. ആനപ്പിണ്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക