1. ഇറത്താവ്

    1. നാ.
    2. ഇറമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക