1. ഇറന്നു

    1. ക്രി.
    2. മരിച്ചു. (പ്ര.) ഇറന്നുപോകുക, ഇറന്നിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക