1. ഇറമ്പ്, എറമ്പ്

    1. നാ.
    2. അരിക്, വക്ക്
    3. തിണ്ണ, വരാന്ത
    4. മേൽക്കൂരയുടെ അറ്റം, ഇറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക