1. ഇറയിലക്കം

    1. നാ.
    2. കീഴ്ജാതിക്കാരിൽനിന്നും പിരിച്ചുവന്ന ഒരു കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക