1. ഇറയിലി

    1. നാ.
    2. വിരുത്തി
  2. ഇറയാൽ

    1. നാ.
    2. വെള്ളിനാണയം, പോർട്ടുഗീസ് റിയാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക