1. ഇറയുത്തരം

    1. നാ.
    2. വരാന്തത്തൂണിന്മേലുള്ള ഉത്തരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക