1. ഇറവൻ

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരൻ
    3. രാജാവ്
    4. ഒരു ഗിരിവർഗം, ഇറവാളർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക