1. ഇറിച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. നരിച്ചീർ, ചെറിയ വാവൽ
  2. ഇറച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. ഇറക്കിക്കെട്ടിയത്, ഇറ. (പ്ര.) ഇറച്ചിലു വയ്ക്കുക = പുരമേയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക