1. ഇലന്ത2, ഒ-, എ-, ലന്ത

    1. നാ.
    2. ഡച്ചുകാരുടെ രാജ്യമായ ഹോളണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക