1. ഇവണ്ണം, ഇവ്വണ്ണം, ഈ-

    1. അവ്യ.
    2. ഈ വിധം, ഇങ്ങനെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക