1. ഉം1

  1. -
  2. ഘടകപദം. ഉദാ: ചക്കിയും ചങ്കരനും.
 2. ഉം2

  1. വ്യാ.
  2. അനുവാദം, ചോദ്യം, ആലോചന മുതലായവയെ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത്
 3. ഊം

  1. വ്യാ.
  2. സമ്മതം മുതലായവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്, ആകട്ടെ, കാണാം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക