1. ഉകനാഹം, ഉകാനഹം

    1. നാ.
    2. മഞ്ഞയും (അല്ലെങ്കിൽ ചെമപ്പും) കറുപ്പും നിറമുള്ള കുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക