1. ഉകന്തുടമ

    1. നാ.
    2. മരുമക്കത്തായക്കാരനായ വെള്ളാളൻറെ മരണത്തിനുശേഷം അയാളുടെ സ്വത്തിൽനിന്നു പുത്രന്മാർക്കോ നേരത്തേഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമോ കിട്ടുന്ന അംശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക