1. ഉകയുക

    1. ക്രി.
    2. ചെല്ലുക
    3. നടക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക