1. ഉകയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഇഷ്ടപ്പെടുക, ആഗ്രഹിക്കുക
    3. നടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക