1. ഉകാരം

  1. നാ.
  2. "ഉ" എന്ന അക്ഷരം
  3. ശിവരൂപം
  4. പ്രാണൻ
 2. ഉഗ്രം

  1. വി.
  2. ഭയങ്കരമായ, ശക്തമായ, മഹത്തായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക