1. ഉകിർ

    1. നാ.
    2. നഖം
    3. നഖത്തോടു ചേർന്നുള്ള മാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക