1. ഉക്കച്ചൊറി

    1. നാ.
    2. [ഉക്കം3-ചൊറി] മുഖക്കുരു
    3. [ഉക്കം1-ചൊറി] അരയിലുണ്ടാകുന്ന ചിരങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക