1. ഉക്കണ്ടം

    1. നാ.
    2. ഉക്കണ്ടമരം, തന്മരം
    3. തായ്ത്തടി, തടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക