1. ഉക്കറ്റ

    1. വി.
    2. ശക്തിയില്ലാത്ത
    3. എളിക്ക് ഉളുക്കുപറ്റിയ
    4. തുണയില്ലാത്ത. ഉക്കറ്റിരിക്കുക = കുത്തിയിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക