1. ഉക്കളം

    1. നാ.
    2. രാത്രിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള കാവൽ, രാത്രിയിലെ റോന്ത്
    3. കരുതൽ സേന
    4. സൈന്യത്തിൻറെ മുൻനിര, മുൻപന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക