1. ഉക്കഴുത്ത്

    1. നാ.
    2. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക